Oktober 2011 Made by DB © GEODETSKE STORITVE Zemljiški kataster: Ureditev meje, parcelacija, izravnava in označitev meje Elaborat nove izmere Sprememba bonitete zemljišča Spremembe vrste rabe Evidentiranje zemljišča pod stavbo Kataster stavb (KS): Vpis stavb v KS  Kataster gospodarske javne infrastrukture: Izmera objektov in omrežij komunalne infrastrukture Izdelava elaboratov za vpis v kataster GJI Nastavitev in vzdrževanje katastra GJI  Inženirska geodezija: Zakoličbe objektov, komunalnih vodov, cest Spremljanje premikov objektov  Geografski informacijski sistemi: Izdelava baze podatkov, vodenje in geokodiranje podatkov Vzdrževanje GIS sistemov Pridobivanje podatkov in metapodatkov ALT=geodetske storitve sevnica posavje 3